SmartSC Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Bùi Bảo Toàn kể từ ngày 18/09/2017

Chi tiết tại đây: QD BO NHIEM PHO TGD