SMART INVEST công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest:

Download tại đây:

Nghi quyet HĐQT

Thong bao ve viec chot ds co dong

CV CBTT