SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 20/01/2020

Tải chi tiết tại đây:

NQ HĐQT_20.01.2020

Bien ban hop HĐQT_20.01.2020

CV CBTT 20.01.2020