SmartInvest xin Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Tải chi tiết tại đây:

NQ_Hồ sơ đăng ký niêm yết

CV_CBTT nghi quyet thong qua hồ sơ niêm yêt