SmartInvest công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Tải chi tiết tại đây:

CV CBTT lựa chọn DVKT năm 2020