SmartInvest đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018

Tải chi tiết tại đây: NQ ĐHĐCĐ bat thuong 2018 dinh chinh_signed

Công văn đính chính: CV dinh chinh NQ HĐCĐ bat thuong 2018