SmartInvest xin công bố về việc đính chính Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán năm 2018.

Download tại đây:

Bao cao tai chinh nam 2018 dinh chinh

CV CBTT bao cao tai chinh nam 2018 dinh chinh