SmartInvest xin công bố Bản Công bố thông tin thông qua việc hủy Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 14/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 15/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2019:

Tải chi tiết tại đây:

Bản CBTT vv phát hành TP

Nghị quyết HĐQT

CV CBTT phát hành TP