SmartInvest xin công bố Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Tải chi tiết tại đây:

CBTT lựa chọn đơn vi kiểm toán năm 2019