SmartInvest xin công bố Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng:

Tải chi tiết tại đây:

CV ho so dang ky cong ty ĐC

CV CBTT ho so dang ky CTĐC