Smart Invest công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2019 so với Quý IV/2018.

Download tại đây:

BCTC quy 4.2019

CV CBTT bao cao tai chinh quy 4.2019

CV giai trinh LNST