Smart Invest công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước.

Download tại đây:

Bao cao tai chính Quy 2.2020

CV CBTT bao cao tai chinh Quy 2 nam 2020

Giai trinh LNST Quy 2.2020