SmartInvest xin Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tải chi tiết tại đây:

Bien ban hop và NQ ĐHĐCĐ thuong nien nam 2020

CV CBTT NQ và bien ban hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2020