SmartInvest xin Nghị quyết Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Tải chi tiết tại đây:

NQ thông qua hồ sơ niêm yết HNX