Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DBH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/10/2019 3/10/2019 24/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,9 %/CP
(01 CP được nhận 290đ)
ASP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/10/2019 3/10/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5 %/CP
(01 CP được nhận 500đ)
DRL Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 2/10/2019 3/10/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20 %/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
TMB Niêm yết bổ sung 1/10/2019 Số lượng: 5.000.000 CP
NHH Ngày ĐKGD bổ sung 1/10/2019 Số lượng:17.640.000 CP
VMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/10/2019 2/10/2019 18/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20 %/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
ISH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/9/2019 1/10/2019 16/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9 %/CP
(01 CP được nhận 900đ)
TTN Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 30/9/2019 1/10/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5 %/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TCL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/9/2019 1/10/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2 %/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DOP Ngày ĐKGD bổ sung 30/9/2019 Số lượng: 349.440 CP
PCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/9/2019 1/10/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5 %/CP
(01 CP được nhận 500đ)
QTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/9/2019 30/9/2019 5/11/2019 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
PVS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/9/2019 30/9/2019 30/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VTR Ngày đầu tiên giao dịch 27/9/2019 30/9/2019 Giá tham chiếu 40.000 đ/CP
số lượng 12.641.633 CP
VC7 Niêm yết bổ sung 27/9/2019 30/9/2019 Số lượng: 879.692 CP
T12 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/9/2019 30/9/2019 7/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
HEJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/9/2019 30/9/2019 25/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 19,5%/CP
(01 CP được nhận 1.950 đ)
NAG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 27/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
HU6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 16/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10 %/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
VTE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 16/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,5 %/CP
(01 CP được nhận 150đ)
BAB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 18,1818 %/CP
D11 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 9/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12 %/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
CTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 11/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30 %/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
HTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 24/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15 %/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
TN1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/9/2019 27/9/2019 28/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12 %/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
HHP Niêm yết bổ sung 26/9/2019 27/9/2019 Số lượng: 8.000.000 CP
PSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 21/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5 %/CP
(01 CP được nhận 500đ)
CMP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,3 %/CP
(01 CP được nhận 430đ)
TBD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 17/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15 %/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
DIH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 28/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4 %/CP
(01 CP được nhận 400đ)
PVB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 14/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7 %/CP
(01 CP được nhận 700đ)
DPR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 18/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10 %/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/9/2019 26/9/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9 %/CP
(01 CP được nhận 900đ)
PIC Niêm yết bổ sung 25/9/2019 Số lượng: 3.028.825 CP
DCG Cổ phiếu thưởng 24/9/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30 %/CP
HAM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/9/2019 25/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6 %/CP
(01 CP được nhận 600đ)
HCT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/9/2019 25/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7 %/CP
(01 CP được nhận 700đ)
SAM Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 24/9/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30 %/CP
TSJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/9/2019 24/9/2019 11/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11,13%/CP
(01 CP được nhận 1.113đ)
TA6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/9/2019 24/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10,73437 %/CP
(01 CP được nhận 1.0734đ)
KTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/9/2019 24/9/2019 17/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6 %/CP
(01 CP được nhận 600đ)
MCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/9/2019 24/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4 %/CP
(01 CP được nhận 400đ)
DLT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 3/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400đ)
UPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 3/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
GLT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 4/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
BXH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
NST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 24/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900đ)
TLG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 23/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TLG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
TLG Cổ phiếu thưởng 19/9/2019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
PVG Niêm yết bổ sung 19/9/2019 Số lượng: 8.780.150 CP
TGP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 2/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
DHN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900đ)
L62 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 17/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
SGR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/9/2019 20/9/2019 10/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
SHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/9/2019 19/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
MBB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 18/9/2019 19/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
PTX Ngày ĐKGD bổ sung 18/9/2019 Số lượng: 1.949.228 CP
DNN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/9/2019 19/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900đ)
DAR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 18/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
NAP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
HVX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 18/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
WSB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
PWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/CP
(01 CP được nhận 350đ)
PMP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700đ)
YBM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/9/2019 18/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
ADP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 16/09/2019 17/9/2019 3/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
VNM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 16/09/2019 17/9/2019 26/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
PTG Ngày ĐKGD bổ sung 16/09/2019 17/9/2019 Số lượng: 129.400 CP
KHS Niêm yết bổ sung 16/09/2019 17/9/2019 Số lượng: 1.390.969 CP
KAC Ngày đầu tiên giao dịch 16/09/2019 17/9/2019 Giá tham chiếu 14.700 đ/CP
số lượng: 23.999.999 CP
SPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/09/2019 14/09/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 13/09/2019 14/09/2019 4/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
HD8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/09/2019 14/09/2019 16/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
HCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/09/2019 14/09/2019 2/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 28%/CP
(01 CP được nhận 2.800đ)
BTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/09/2019 14/09/2019 9/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
CTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/09/2019 14/09/2019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
APP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 12/9/2019 13/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
BSH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/9/2019 13/9/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
SNC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
ALT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 26/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
VAV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
MCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 7/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
CIA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 Tỷ lệ thực hiện:10%/CP

AA