Ngày 12/02/2019, Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK. Theo đó:

1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

3.Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 17.500.000 cổ phiếu

4.Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 175.000.000.000 đồng

5.Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

bản cáo bạch (CBTT) mới

Thong bao phat hanh 2019