Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tải chi tiết tại đây:

Bản tóm tắt thông tin về đăng ký Upcom

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP VTCB

Ngày giao dịch đầu tiên

Quyết định Đăng ký giao dịch