SMARTINVEST công bố Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2020.

Download tại đây:

DMKQ gửi UBCKNN

DMKQ gửi HOSE

DMKQ gửi HNX