SmartInvest xin BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2019:

Tải chi tiết tại đây:

Báo cáo DMKQ gửi HNX

Báo cáo DMKQ gửi HOSE

Báo cáo DMKQ gửi UBCK