Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

3.Tổng số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 12.800.000 cổ phiếu

    + 800.000 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015

    + 12.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

4.Tổng giá trị cổ phiếu phát hành và chào bán: 128.000.000.000 đồng

5.Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

Bản cáo bạch _ MBG

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng_MBG