📌 GIÁ MỤC TIÊU: 28.100 VNĐ/CP - Ngày 21/02/2024
Dự phóng: 
  • VSC sẽ phục hồi trong năm 2024 nhờ vào cảng Nam Hải Đình Vũ và xuất nhập khẩu
  • Việt Nam cải thiện, ngoài ra những yếu tố như nền lãi suất thấp cũng tác động tích cực lên VSC.
  • Đối với năm 2024, AAS Reseach dự báo lợi nhuận thuộc về cổ đông VSC trở lại nền ổn định quanh 330 tỷ.
NGUỒN: AAS RESEARCH