📌 GIÁ MỤC TIÊU: 147.500 VNĐ/CP - Ngày 02/04/2024

AAS Reseach cho rằng năm 2024 DGC sẽ đạt 11,337 tỷ doanh thu thuần tăng 16% và lợi nhuận 3,498 tỷ tăng 8%. DGC sẽ phải đối mặt rủi ro giá điện trong nước tăng và giá P4 tăng không như dự kiến để bù đắp chi phí. Tuy nhiên điểm sáng trong năm 2024 chính là nhà máy NPK công suất 100,000 tấn/năm và Phốt pho 6 sẽ vận hành đầy đủ nguyên năm.
NGUỒN: AAS RESEARCH