Thông báo mời họp Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest.

Tải chi tiết tại đây: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018