Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
NAV HOSE Cảnh báo 31/03/2017 21/08/2018 LNST TNDN là 7.312.594.800 đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là – 2.129.992.154 đ
VNA UpCOM Hạn chế giao dịch 21/08/2018 23/08/2018 Công ty bị âm vốn CSH trong BCTC bán niên năm 2018
ICF HOSE Kiểm soát 10/04/2018 16/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty là -3,58 tỷ đ, LNSTCPP tại 30/06/2018 là -58,1 tỷ đ
LAF HOSE Cảnh báo 06/07/2016 15/08/2018 LNST TNDN là -27.861.654.071 đ và lỗ lũy kế là 69.648.235.314 đ
FID HNX Cảnh báo 16/08/2018 20/08/2018 TCNY bị cảnh báo về công bố thông tin
ILC UpCOM Hạn chế giao dịch 08/08/2018 10/08/2018 Tổ chức ĐKGD bị âm VCSH
ATG HOSE Cảnh báo 06/08/2018 06/08/2018 Vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trong 1 năm
GTH UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 02/08/2018 06/08/2018 Đã công bố thông tin về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
VNY UpCOM Hạn chế giao dịch 02/08/2018 03/08/2018 Tổ chức đăng ký giao dịch bị âm VCSH
NDF HNX Tạm ngừng giao dịch 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
KHB HNX Tạm ngừng giao dịch 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
ASA HNX Kiểm soát 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SDP HNX Kiểm soát 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SVN HNX Kiểm soát 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
CTA HNX Tạm ngừng giao dịch 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
NQT UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 27/07/2018 31/07/2018 Đã CBTT về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
GTH UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
FCS UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
BDP UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
AMP UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
MES UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
NQT UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
TSD UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
SDX UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
PXL UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
VTG UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
TSJ UpCOM Hạn chế giao dịch 26/07/2018 27/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị tạm dừng giao dịch
GTD UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 23/07/2018 25/07/2018 Đã CBTT, khắc phục nguyên nhân CK bị hạn chế giao dịch
SDX UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 13/07/2018 18/07/2018 Đã CBTT, khắc phục nguyên nhân CK bị hạn chế giao dịch
LTC HNX Cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo về CBTT
CTX HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TPP HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SJC HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TMB HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SDA HNX Ra khỏi diện kiểm soát 04/07/2018 05/07/2018 LNST năm 2017 là số dương và LNSTCPP tại 31/12/2017 là số âm
SRA HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
HVG HSX Kiểm soát 03/07/2018 03/07/2018 LNST là -377,1 tỷ đ, lỗ lũy kế 31/03/2018 là -697,3 tỷ đ. KTVcó ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh
HVG HSX Kiểm soát 03/07/2018 03/07/2018 LNST là -377,1 tỷ đ, lỗ lũy kế 31/03/2018 là -697,3 tỷ đ. KTVcó ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh