Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
LCS HNX Cảnh báo 20/9/2019 23/9/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến cảnh báo
FDT HNX Cảnh báo 20/9/2019 23/9/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến cảnh báo
ATS HNX Cảnh báo 17/9/2019 18/9/2019 Chậm nộp báo cáo tài chính
VAT HNX Cảnh báo 17/9/2019 18/9/2019 Chậm nộp báo cáo tài chính
KSH UPCOM Hạn chế giao dịch 17/9/2019 19/9/2019 Bị hủy bỏ niêm yết chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ niêm yết
HLG UPCOM Hạn chế giao dịch 16/9/2019 19/9/2019 Bị hủy bỏ niêm yết chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ niêm yết
KAC UPCOM Hạn chế giao dịch 16/9/2019 16/9/2019 Bị hủy bỏ niêm yết chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ niêm yết
BDP UPCOM Hạn chế giao dịch 10/9/2019 11/9/2019 Âm vốn chủ sở hữu
HDO UPCOM Hạn chế giao dịch 9/9/2019 10/9/2019 Âm vốn chủ sở hữu
CVN HNX Ra khỏi diện cảnh báo 29/8/2019 30/8/2019 Điểm 4.2 khoản 4 điều 13 quy chế niêm yết
DNY HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 29/8/2019 30/8/2019 Điểm 3.1 khoản 3 điều 14 quy chế niêm yết
NHP HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 29/8/2019 30/8/2019 Điểm 3.1 khoản 3 điều 14 quy chế niêm yết
STW UPCOM ra khỏi diện hạn chế giao dịch 29/8/2019 30/8/2019 khắc phục nguyên nhân dẫn đến hạn chế giao dịch
LAF HOSE Cảnh báo 26/8/2019 26/8/2019 Lợi nhuận 6 tháng đầu năm lỗ
DNY HNX Ra khỏi diện cảnh báo 21/8/2019 23/8/2019 Tổ chức niêm yết bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 09 tháng trở lên
HTT HOSE Cảnh báo 21/8/2019 21/8/2019 Vi phạm công bố thông tin
CAN UPCOM Ra khỏi diện cảnh báo 22/8/2019 23/8/2019 Lợi nhuận sau thuế dương
VTH UPCOM Ra khỏi diện cảnh báo 22/8/2019 23/8/2019 Lợi nhuận sau thuế dương
SSM HNX Cảnh báo 12/8/2019 13/8/2019 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm
DHB UPCOM Hạn chế giao dịch 12/8/2019 14/8/2019 Đăng ký giao dịch âm vốn chủ sử hữu
BLU UPCOM Đình chỉ giao dịch 12/8/2019 13/8/2019 Điểm e khoản 1 điều 33 quy chế đăng ký giao dịch
VTJ HNX Ra khỏi diện cảnh báo 2/8/2019 5/8/2019 Lợi nhuận sau thuế dương
BT6 UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 9/7/2019 10/7/2019 Đã công bố báo cáo tài chính
LTC UPCOM Hạn chế giao dịch 5/7/2019 5/7/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
FID HNX Ra khỏi diện cảnh báo 3/7/2019 4/7/2019 Không vi phạm về công bố thông tin
X20 HNX Ra khỏi diện cảnh báo 3/7/2019 4/7/2019 Không vi phạm về công bố thông tin
C71 UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 3/7/2019 5/7/2019 Đã công bố báo cáo tài chính
KDM HNX Ra khỏi diện cảnh báo 1/7/2019 3/7/2019 Không vi phạm công bố thông tin
SVN HNX Kiểm soát 27/6/2019 28/6/2019 Đã khác phục nguyên nhân tạm ngừng giao dịch
KBH UPCOM Hạn chế giao dịch 28/6/2019 28/6/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
AFG HOSE Tạm ngừng giao dịch 2 phiên trở lên 25/6/2019 25/6/2019 Tiếp tục vi phạm công bố thông tin
ASA UPCOM Hạn chế giao dịch 24/6/2019 25/6/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
ALV UPCOM Hạn chế giao dịch 24/6/2019 25/6/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
NHP HNX Kiểm soát 24/6/2019 25/6/2019 Lợi nhuận sau thuế Âm
ASA HNX Hạn chế giao dịch 21/6/2019 21/6/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
ALV HNX Hạn chế giao dịch 21/6/2019 21/6/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
HLG HOSE Tạm ngừng giao dịch 2 phiên trở lên 19/6/2019 19/6/2019 Tiếp tục vi phạm công bố thông tin