Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
SSN UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 17/6/2019 18/6/2019 Đã khắc phục hạn chế giao dịch
SDP UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 6/6/2019 7/6/2019 Đã khắc phục hạn chế giao dịch
GLC UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 6/6/2019 7/6/2019 Đã khắc phục hạn chế giao dịch
APT UPCOM Hạn chế giao dịch 6/6/2019 7/6/2019 Âm vốn chủ sở hữu
DCS UPCOM Hạn chế giao dịch 30/5/2019 31/5/2019 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
GLC UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
BT6 UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
C71 UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
G20 UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
SSN UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
SDX UPCOM Hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
CC$ UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 24/5/2019 27/5/2019 Đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến hạn chế giao dịch
HLG HOSE Kiểm soát đặc biệt 21/5/2019 27/5/2019 Tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường
TIE HOSE Kiểm soát 9/5/2019 15/5/2019 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2017 là -19.520.594.681 đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là -24.159.784.485 đồng căn cứ theo BCTC HN năm 2017 & 2018.
PDS HNX Cảnh Báo 9/5/2019 Chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2018
ACM HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 3/5/2019 7/5/2019 Theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 điều 14 quy chế niêm yết
VGP HNX Cảnh Báo 3/5/2019 7/5/2019 Nộp chậm báo cáo tài chính kiểm toán 2018
TFF HOSE Cảnh Báo 25/4/2019 6/5/2019 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1406,8 tỷ đồng
MVN UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 24/4/2019 26/4/2019 Đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến hạn chế giao dịch
SDE UPCOM Hạn chế giao dịch 24/4/2019 26/4/2019 Âm vốn chủ sở hữu
CLG HOSE Cảnh Báo 24/4/2019 3/5/2019 Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2018
DTL HOSE Cảnh Báo 23/4/2019 2/5/2018 Công ty có lợi nhuận sau thuế thu nhập danh nghiệp là -17,2 tỷ đồng
QNC HNX Ra khỏi diện cảnh báo 23/4/2019 25/4/2019 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dương
HAI HOSE Cảnh Báo 22/4/2019 2/5/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
STT UPCOM Hạn chế giao dịch 18/4/2019 19/4/2019 Âm vốn chủ sở hữu
RCC UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 17/4/2019 18/4/2019 Tổ chức kiểm toán chấp nhận toàn phần BCTC 2018
KAC HOSE Tạm ngừng giao dịch 2 phiên trở lên 13/4/2019 19/4/2019 Tiếp tục vi phạm công bố thông tin sau khi bị kiểm
BCG HOSE Cảnh Báo 13/4/2019 22/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
MSC HNX Cảnh Báo 12/4/2019 16/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
HKB HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 12/4/2019 16/4/2019 Điểm 3.1, khoản 3, điều 14 quy chế niêm yết
DZM HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 12/4/2019 16/4/2019 Điểm 3.1, khoản 3, điều 14 quy chế niêm yết
SSM HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 11/4/2019 12/4/2019 Điểm 3.1, khoản 3, điều 14 quy chế niêm yết
PXT HOSE Kiểm soát 10/4/2019 17/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2017 âm
BKC HNX Cảnh Báo 10/4/2019 11/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
VTH HNX Cảnh Báo 10/4/2019 11/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
CYC UPCOM Hạn chế giao dịch 8/4/2019 10/4/2019 Âm vốn chủ sở hữu
DSG UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 8/4/2019 10/4/2019 Đã khắc phục nguyên nhân hạn chế giao dịch
DST HNX Cảnh Báo 8/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau chưa phân phân phối kiểm toán 2018 âm
DZM HNX Kiểm soát 8/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
HPM HNX Cảnh Báo 8/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2018 âm
VPK HOSE Kiểm soát 8/4/2019 12/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
RCC UPCOM Hạn chế giao dịch 5/4/2019 8/4/2019 Tổ chức kiểm toán chấp nhận toàn phần BCTC 2018
ACM HNX Kiểm soát 5/4/2019 8/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
MEC HNX Cảnh Báo 5/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
MKV HNX Cảnh Báo 5/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
ATG HOSE Cảnh Báo 4/4/2019 11/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
BHT UPCOM Hạn chế giao dịch 4/4/2019 5/4/2019 Âm vốn chủ sở hữu
TC6 HNX Ra khỏi diện hạn chế 4/4/2019 5/4/2019 Đã khắc phục nguyên nhân hạn chế giao dịch
VJT HNX Cảnh Báo 4/4/2019 5/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
SCL HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 3/4/2019 4/4/2019 Đã khắc phục nguyên nhân hạn chế giao dịch
PGT HNX Ra khỏi diện kiểm soát đưa vào diện cảnh báo 3/4/2019 4/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
MIM HNX Ra khỏi diện cảnh báo 3/4/2019 5/4/2019 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
LO5 HNX Đưa vào diện cảnh báo 3/4/2019 5/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
HKB HNX Đưa vào diện kiểm soát 3/4/2019 5/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
SSG UPCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 3/4/2019 5/4/2019 Đã khắc phục nguyên nhân hạn chế giao dịch
HNG HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
HTT HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
PXS HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
TNT HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
TCR HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
FDC HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
TSC HOSE Cảnh Báo 3/4/2019 9/4/2019 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán 2018 âm
SSM HNX Kiểm soát 29/3/2019 1/4/2019 Lợi nhuận sau thuế 2018 âm