Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
STT HSX Kiểm soát 19/04/2016 1/12/2017 LNST 06 tháng đầu năm 2017 là số âm và LNSTCPP tại 30/06/2017 là số âm
TCJ Upcom Hạn chế giao dịch 22/11/2017 24/11/2017 Vốn CSH âm theo BCTC  2016
DCI Upcom Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 27/10/2017 1/11/2017 Khắc phục nguyên nhân CK hạn chế giao dịch
KHB HNX Kiểm soát 25/10/2017 30/10/2017 Không khắc phục nguyên nhân CK bị cảnh báo
LTC HNX Kiểm soát 25/10/2017 30/10/2017 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TPP HNX Cảnh báo 25/10/2017 30/10/2017 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
NPS HNX Kiểm soát 25/10/2017 30/10/2017 Không khắc phục nguyên nhân CK bị cảnh báo
CTA HNX Kiểm soát 25/10/2017 30/10/2017 Không khắc phục nguyên nhân CK bị cảnh báo
KMR HSX Cảnh báo 26/10/2017 26/10/2017 LNST TNDN năm 2016 là số âm
LNSTCPP tại 31/12/2016 là số dương
VTG Upcom Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 24/10/2017 27/10/2017 Khắc phục nguyên nhân CK hạn chế giao dịch
ALV HNX Ra khỏi diện cảnh báo 23/10/2017 25/10/2017 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
BT6 Upcom Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 12/10/2017 17/10/2017 Khắc phục nguyên nhân CK hạn chế giao dịch
SD3 Upcom Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 10/10/2017 13/10/2017 Khắc phục nguyên nhân CK hạn chế giao dịch
BT6 Upcom Hạn chế giao dịch 4/10/2017 5/10/2017 Không khắc phục nguyên nhân CK tạm dừng giao dịch
PVB HNX Ra khỏi diện cảnh báo 4/10/2017 6/10/2017 LNST và LNSTCPP tại 30/06/2017 trên BCTC bán niêm soát xét năm 2017 đều là số dương
PX1 Upcom Hạn chế giao dịch 4/10/2017 5/10/2017 Không khắc phục nguyên nhân CK tạm dừng giao dịch
STT HSX Cảnh báo 2/10/2017 2/10/2017 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét
TTF HSX Kiểm soát đặc biệt 4/5/2017 17/04/2017 LNSTCPP ngày 31/12/2015 và ngày 31/12/2016, LNST TNDN năm 2015 và năm 2016 đều là số âm
OGC HSX Kiểm soát 14/04/2017 20/09/2017 LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNSTCPP đến 30/06/2017 đều là số âm
PTL HSX Kiểm soát 13/04/2017 6/10/2017 LNSTCPP tại 30/06/2017 và LNST tại BCTC hợp nhất soát xét là số âm
RIC HSX Kiểm soát 5/4/2017 14/08/2017 LNST 6 tháng đầu năm 2016 và LNSTCPP tại 30/06/2017 đều là số âm.
LCM HSX Kiểm soát 5/4/2017 13/04/2017 LNSTCPP tại 31/12/2015 và 31/12/2016, LNST của cổ đông công ty mẹ đều là số âm
PXI HSX Kiểm soát 5/4/2017 17/08/2017 LNST TNDN và LNSTCPP tại 30/06/2017 đều là số âm.
BGM HSX Tạm ngưng giao dịch từ 2 phiên trở lên 23/03/2017 30/03/2017 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
JVC HSX Kiểm soát đặc biệt 12/8/2016 9/12/2016 LNST từ 01/04/2016 đến 30/09/2016 và LNSTCPP tại 30/09/2016 đều là số âm
PNC HSX Kiểm soát đặc biệt 13/07/2016 10/2/2017 LNST là số dương và LNSTCPP tại 31/12/2016 là số âm
STT HSX Kiểm soát 19/04/2016 14/04/2017 LNST năm 2016 và LNSTCPP tại 31/12/2016 đều là số âm
PIT HSX Kiểm soát 15/04/2016 3/4/2017 LNST trên BCTC và LN trên BCTC hợp nhất là số dương, LNSTCPP tại 31/12/2016 là số âm.
VOS HSX Kiểm soát 8/4/2016 29/08/2017 LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNSTCPP tại 30/06/2017 đều là số âm.
CIG HSX Kiểm soát 5/3/2015 16/08/2017 LNST TNDN 6 tháng đầu năm 2017  là số dương và LNSTCPP tại 30/06/2017 là số âm

1 2 3 4