SmartInvest xin công bố Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Tải chi tiết tại đây:

Giay UQ CBTT-final cks

CV ủy quyền CBTT_CKS