SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tải chi tiết tại đây:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018