SMART INVEST công bố Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Download tại đây:

giải trình biến động LNST quý 1.2019