Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
SNZ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
SPP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
SPP Trả cổ phiếu thưởng 20/09/2018 21/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
VNF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
ACV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
CTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
HAD Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
MEL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1000 đ)
NT2 Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1500 đ)
DNP Ngày niêm yết bổ sung 20/09/2018 Số lượng: 37.999.263 CP
ICC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 58%/CP
(01 CP được nhận 5.800 đ)
DC2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/09/2018 20/09/2018 04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
PVO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/09/2018 20/09/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
HCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/09/2018 20/09/2018 18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
HSL Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 và 2017 19/09/2018 20/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
SD9 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/09/2018 20/09/2018 26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
LBC Phát hành quyền mua 18/09/2018 19/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:37,6
Giá phát hành: 18.200 đồng/CP
CE1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/09/2018 19/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
GIL Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 Năm 2017 18/09/2018 19/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 37%/CP