Print Friendly, PDF & Email

FINANCIAL REPORTS

AA

DATE TIME CONTENT
20/04/2019 11:00 Smart Invest công bố Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2019 so với Quý 1/2018
20/04/2019 11:00 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
19/04/2019 15:00 Smart Invest công bố Báo cáo thường niên năm 2018
01/04/2019 17:15 Smart Invest công bố Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 so với năm 2017
01/04/2019 16:30 Smart Invest công bố Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2018
01/04/2019 16:30 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính năm 2018
18/01/2019 17:00 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018
19/10/2018 17:00 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính quy 3/2018
15/8/2018 17:00 Smart Invest công bố BCTC bán niên 2018 và BC tỷ lệ ATTC bán niên 2018
20/7/2018 15:10 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính Quý 2.2018
20/04/2018 16:24 Smart Invest công bố Báo cáo tài chính Quý 1.2018
05/02/2018 15:35 Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31.12.2017
19/01/2018 14:07 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017
20/10/2017 22:47 Công văn giải trình biến động LNST tại BCTC Quý 3/2017 so với BCTC Quý 3/2016
20/10/2017 22:45 Báo cáo tài chính Quý 3/2017
09/08/2017 14:25 Công văn giải trình biến động LNST 06 tháng đầu năm 2017
09/08/2017 14:20 Audited Financial Safety Ratio Report 1H 2017  
09/08/2017 14:20 Audited Financial Statement 1H 2017
20/07/2017 10:43 Note of Financial Statement Q2.2017
20/07/2017 17:13 Financial Statement QII.2017
22/02/2017 10:41 Audited Financial Safety Ratio Report 2016 
20/01/2017 14:58 Audited Financial Statement 2016 
15/08/2016 23:26 Audited Financial Safety Ratio Report 1H2016
15/08/2016 23:25 Financial Statement 1H2016
 30/03/2016  16:05 Audited Financial Safety Ratio Report 2015
 30/03/2016  16:04 Audited Financial Statement 2015
 26/10/2015  13:56 Auditef Financial Safety Ratio Report 1H2015
 26/10/2015 13:55 Audited Financial Statement 1H 2015
22/10/2015 10:52 Financial Statement 2014
22/10/2015 10:49 Finacial Statement 2013
22/10/2015 10:48 Financial Statement 2012 
 27/08/2015  17:32 Financial Safety Ratio Report 2014
 27/08/2015 17:31 Financial Statement Q4.2014