Smart Invest công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31.12.2017