Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TVW Ngày giao dịch đầu tiên 11/12/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 14.597.860 CP
TTH Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 11/12/2017 Số lượng: 16.899.983 CP
CFC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 11/12/2017 12/12/2017 28/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
PHN Trả cổ phiếu thưởng 11/12/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 40%
DTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 11/12/2017 12/12/2017 28/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
CMV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 11/12/2017 12/12/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1000 đồng)
IDI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2015 và
năm 2016
11/12/2017 12/12/2017 22/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
TLP Ngày giao dịch đầu tiên 8/12/2017 Giá tham chiếu: 14.800 đồng/CP
Số lượng: 11.830.000 CP
KOS Ngày giao dịch đầu tiên 8/12/2017 Giá tham chiếu: 11.300 đồng/CP
Số lượng: 41.500.000 CP
CMP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 8/12/2017 Số lượng: 1.543.115 CP
VIR  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 8/12/2017 11/12/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
DVC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 8/12/2017 11/12/2017 5/1/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
GND  Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 8/12/2017 11/12/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
CBS  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và
năm 2017
8/12/2017 11/12/2017 16/1/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
CBS  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 và
năm 2017
8/12/2017 11/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 40%
PVC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 8/12/2017 11/12/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
HDA  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 8/12/2017 11/12/2017 5/1/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
PPC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 8/12/2017 11/12/2017 28/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
TLD Ngày giao dịch đầu tiên 7/12/2017 Giá tham chiếu: 12.000 đồng/CP
Số lượng: 18.000.000 CP
ADP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 năm 2017 7/12/2017 8/12/2017 22/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đồng)
HMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 7/12/2017 8/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
SBM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 7/12/2017 8/12/2017 22/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
L18 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 7/12/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 12%
L18 Trả cổ phiếu thưởng 7/12/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 38%
GLT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 7/12/2017 8/12/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đồng)
HTC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 7/12/2017 8/12/2017 5/1/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
AMD Phát hành quyền mua 7/12/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1:1,568
Giá phát hành: 10.000/CP
TVA Phát hành quyền mua 6/12/2017 7/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1:3
Giá phát hành: 10.000/CP
HAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 6/12/2017 7/12/2017 18/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)

9 8 7 6 5