Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Lịch sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
NPS Hủy niêm yết 5/12/2017 Số lượng: 2.170.000 CP
PEC Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 5/12/2017 Số lượng: 176.257 CP
VEC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 5/12/2017 6/12/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
CAG Ngày giao dịch đầu tiên 4/12/2017 Giá tham chiếu: 11.000 đồng/CP
Số lượng: 13.800.000 CP
DL1 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 4/12/2017 Số lượng: 84.284.865 CP
LTG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2016 4/12/2017 5/12/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
NHT Ngày giao dịch đầu tiên 1/12/2017 Giá tham chiếu: 20.000 đồng/CP
Số lượng: 5.495.491 CP
TDM Đăng ký giao dịch bổ sung 1/12/2017 Số lượng: 30.259.482 CP
KSC Hủy đăng ký giao dịch 1/12/2017 Số lượng: 3.739.823 CP
VLB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 1/12/2017 4/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
VNS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 1/12/2017 4/12/2017 21/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
VMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 1/12/2017 4/12/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
HAV Ngày giao dịch đầu tiên 30/11/2017 Giá tham chiếu: 6.500 đồng/CP
Số lượng: 3.297.860 CP
CJC Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 30/11/2017 Số lượng: 2.000.000 CP
ALV Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 30/11/2017 Số lượng: 150.000 CP
PTG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
SAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
SEB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đồng)
NET Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
D11 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 30/11/2017 1/12/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
NFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
GDT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 30/11/2017 1/12/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
IDI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2015 và
năm 2016
30/11/2017 1/12/2017 13/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
DAT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2015 và
năm 2016
30/11/2017 1/12/2017 Tỉ lệ thực hiện: 15%
CIA Ngày giao dịch đầu tiên 29/11/2017 Giá tham chiếu: 45.000 đồng/CP
Số lượng: 8.000.000 CP
RCD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/11/2017 30/11/2017 15/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đồng)
CX8 Cổ phiếu thưởng 29/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 100:15
SHN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 1 năm 2016 29/11/2017 30/11/2017 Tỉ lệ thực hiện: 5%
DC4 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 29/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20:1
DC4 Cổ phiếu thưởng 29/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20:1

9 8 7 6 5