Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Lịch sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DC4 Phát hành quyền mua 29/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5
Giá phát hành: 10.000/CP
VNF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 29/11/2017 30/11/2017 20/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
HVT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 29/11/2017 30/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
TDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 29/11/2017 30/11/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/CP
(01 CP được nhận 1.050 đồng)
KHP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 29/11/2017 30/11/2017 22/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đồng)
DPR Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 29/11/2017 30/11/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
TA6 Ngày giao dịch đầu tiên 28/11/2017 Giá tham chiếu: 11.000 đồng/CP
Số lượng: 3.000.000 CP
ILA Ngày giao dịch đầu tiên 28/11/2017 Giá tham chiếu: 11.300 đồng/CP
Số lượng: 10.000.000 CP
VPI Ngày giao dịch đầu tiên 28/11/2017 Giá tham chiếu: 27.600 đồng/CP
Số lượng: 160.000.000 CP
BWS Ngày giao dịch đầu tiên 28/11/2017 Giá tham chiếu: 11.400 đồng/CP
Số lượng: 60.000.000 CP
CNC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/11/2017 29/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
AGX  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/11/2017 29/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
IMP  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/11/2017 29/11/2017 19/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
SBV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/11/2017 29/11/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
CET Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 27/11/2017 28/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10:1
TIX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 27/11/2017 28/11/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
FRM Ngày giao dịch đầu tiên 24/11/2017 Giá tham chiếu: 10.200 đồng/CP
Số lượng: 11.700.000 CP
TCJ Ngày giao dịch đầu tiên 24/11/2017 Giá tham chiếu: 2.800 đồng/CP
Số lượng: 10.000.000 CP
IDC Ngày giao dịch đầu tiên 24/11/2017 Giá tham chiếu: 23.940 đồng/CP
Số lượng: 55.305.500 CP
NHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và
Đợt 1 năm 2017
24/11/2017 27/11/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
VXP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 24/11/2017 27/11/2017 11/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3,308%/CP
(01 CP được nhận 330,8 đồng)
DRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/11/2017 27/11/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
CT3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 23/11/2017 24/11/2017 20/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng
BFC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 23/11/2017 24/11/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
VCP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 22/11/2017 23/11/2017 11/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
EMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 21/11/2017 22/11/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
DAE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đồng)
DVP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
TMP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
SNZ Ngày giao dịch đầu tiên 20/11/2017 Giá tham chiếu: 10.900 đồng/CP
Số lượng: 376.500.000 CP

9 8 7 6 5