Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Lịch sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
EMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 21/11/2017 22/11/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
DAE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đồng)
DVP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
TMP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 21/11/2017 22/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
SNZ Ngày giao dịch đầu tiên 20/11/2017 Giá tham chiếu: 10.900 đồng/CP
Số lượng: 376.500.000 CP
PLA Ngày giao dịch đầu tiên 20/11/2017 Giá tham chiếu: 10.500 đồng/CP
Số lượng: 10.000.000 CP
PBK Ngày giao dịch đầu tiên 20/11/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 8.642.300 CP
BXH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 20/11/2017 21/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
GMX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 20/11/2017 21/11/2017 6/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
GAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 20/11/2017 21/11/2017 13/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
BWE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/11/2017 21/11/2017 5/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đồng)
MPY Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 17/11/2017 20/11/2017 1/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6,42%/CP
(01 CP được nhận 642 đồng)
LCD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2016 17/11/2017 20/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
LHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 17/11/2017 20/11/2017 8/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
PAC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 17/11/2017 20/11/2017 14/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
VPS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/11/2017 20/11/2017 7/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
SFG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/11/2017 20/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
DTD Ngày giao dịch đầu tiên 16/11/2017 Giá tham chiếu: 12.000 đồng/CP
Số lượng: 20.000.000 CP
WTN Ngày giao dịch đầu tiên 16/11/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 10.576.827 CP
ASD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 16/11/2017 17/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
PCE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 16/11/2017 17/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
LIX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 16/11/2017 17/11/2017 1/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2000 đồng)
VDS Phát hành quyền mua 16/11/2017 17/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10:3
Giá phát hành: 10.000/CP
NKG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 16/11/2017 17/11/2017 21/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1000 đồng)

9 8 7 6 5