Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
APP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 12/9/2019 13/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
BSH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/9/2019 13/9/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
SNC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
ALT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 26/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
VAV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 15/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
MCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 7/10/2019 Tỷ lệ thực hiện:4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
CIA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 11/9/2019 12/9/2019 Tỷ lệ thực hiện:10%/CP
VNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 6/9/2019 9/9/2019 26/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
PHR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/9/2019 9/9/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
RAL Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 6/9/2019 9/9/2019 24/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
BHN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 6/9/2019 9/9/2019 1/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 75,57%/CP
(01 CP được nhận 7.557đ)
PBP Niêm yết bổ sung 6/9/2019 Số lượng: 228.552. CP
CAB Ngày đầu tiên giao dịch 6/9/2019 Giá tham chiếu 140.900 đ/CP
số lượng: 45.745.876 CP
DNW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/9/2019 6/9/20019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
POS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/9/2019 6/9/20019 7/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
CTX Cổ phiếu thưởng 5/9/2019 6/9/20019 Tỷ lệ thực hiện: 199,416023%/CP
TA9 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/9/2019 6/9/20019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
ABT Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 5/9/2019 6/9/20019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
CAV Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 5/9/2019 6/9/20019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
SAB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/9/2019 6/9/20019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
BMJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 27/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
QHW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 12/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 3/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 21/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
NLG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 4/9/2019 5/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8,23%/CP
CEO Niêm yết bổ sung 4/9/2019 Số lượng: 102.935.994 CP
QNS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 30/9/2019 3/9/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/9/2019 3/9/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12,1%/CP
(01 CP được nhận 1.210đ)
MPT Niêm yết bổ sung 30/9/2019 Số lượng: 1.555.164 CP
NVB Niêm yết bổ sung 30/9/2019 Số lượng: 109.134.035 CP
VTX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/9/2019 3/9/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
PIA Ngày hủy ĐKGD 29/8/2019 Số lượng: 3.900.000 CP
BDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
QNW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,79%/CP
(01 CP được nhận 179đ)
CAP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000đ)
CAP Cổ phiếu thưởng 29/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
CAP Cổ phiếu thưởng 29/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
V12 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
INC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
TTH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
GAS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2019 29/8/2019 30/8/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300đ)
DTD Niêm yết bổ sung 29/8/2019 Số lượng: 2.199.997 CP
NQB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 18/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100đ)
NS3 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
SUM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6,3%/CP
(01 CP được nhận 630đ)
FCN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 29/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
VCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 28/8/2019 29/8/2019 13/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
XDH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/8/2019 28/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
LCW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/8/2019 28/8/2019 20/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 0,095%/CP
(01 CP được nhận 9,5đ)
VGV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/8/2019 28/8/2019 19/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/CP
(01 CP được nhận 360đ)
SIC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 27/8/2019 28/8/2019 12/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
ACE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/8/2019 27/08/2019 26/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
SAS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 26/8/2019 27/08/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
BWS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 26/8/2019 27/08/2019 9/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
BWS Cổ phiếu thưởng 26/8/2019 27/08/2019 Tỷ lệ thực hiện: 13,37%/CP
BWS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 26/8/2019 27/08/2019 Tỷ lệ thực hiện: 13,61%/CP
CC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/8/2019 27/08/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
FMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/8/2019 27/08/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
DC1 Ngày ĐKGD bổ sung 26/8/2019 27/08/2019 Số lượng: 149.970 CP
TVH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/8/2019 26/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/CP
(01 CP được nhận 2.191đ)
MCH Cổ phiếu thưởng 23/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
MBN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/8/2019 26/8/2019 16/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
CTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/8/2019 26/8/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TPP Niêm yết bổ sung Số lượng: 5.762.111 CP
HST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/8/2019 23/8/2019 6/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/CP
(01 CP được nhận 350đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/8/2019 23/8/2019 9/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/8/2019 23/8/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/8/2019 23/8/2019 21/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
VFG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 22/8/2019 23/8/2019 12/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DDN Ngày ĐKGD bổ sung Số lượng: 2.021.812 CP
FCN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 21/8/2019 22/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
KSV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 5/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250đ)
C71 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TDP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 22%/CP
FOC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 14/8/2019 15/8/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000đ)
VTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 12/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
VTL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
AAA Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 14/8/2019 15/8/2019 5/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
SVC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
DIG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 14/8/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP

AA