Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000đ)
NUE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8,89%/CP
(01 CP được nhận 889đ)
BHA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/CP
(01 CP được nhận 150đ)
RCL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
CCI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 23/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
DXG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 22%/CP
PVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 13/8/2019 14/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
BIO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/8/2019 13/8/2019 25/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 1.168đ)
TTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 21/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
PSL Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 75%/CP
NWT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 3/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,2%/CP
(01 CP được nhận 220đ)
HDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6,8%/CP
(01 CP được nhận 680đ)
GVR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250đ)
SZE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 23/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
DTI Ngày ĐKGD bổ sung 8/8/2019 Số lượng: 421.754 CP
CCH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 23/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
VHM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/8/2019 9/8/2019 9/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
CAM Ngày đầu tiên giao dịch 7/8/2019 Giá tham chiếu: 15.700 đ/CP
số lượng: 14.400 CP
HHP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 7/8/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
MHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 7/8/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
NTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.00đ)
EME Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
PMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TAC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 30/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 24%/CP
(01 CP được nhận 2.400đ)
PGD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
DHT Niêm yết bổ sung 2/8/2019 Số lượng: 398.500 CP
MQN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 39%/CP
BTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/8/2019 5/8/2019 1/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
BDG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 1/8/2019 2/8/2019 12/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
TQW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/8/2019 2/8/2019 16/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
HCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/8/2019 2/8/2019 20/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9,5%/CP
(01 CP được nhận 950đ)
NAU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/8/2019 2/8/2019 22/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 0,75%/CP
(01 CP được nhận 75đ)
VC7 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/8/2019 2/8/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
VC7 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 1/8/2019 2/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
MPC Ngày ĐKGD bổ sung 1/8/2019 Số lượng: 60.000.000 CP
TIE Hủy niêm yết 1/8/2019 Số lượng: 9.569.900 CP
FIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 31/7/2019 1/8/2019 13/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250đ)
VSM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 31/7/2019 1/8/2019 23/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
TCT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 31/7/2019 1/8/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
FRT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 31/7/2019 1/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
PHS Ngày đầu tiên giao dịch 31/7/2019 Giá tham chiếu: 11.300 đ/CP
số lượng: 70.000.000 CP
DOP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 12/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
DOP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 30/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
XHC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 30/7/2019 31/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000đ)
TMB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
NMK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
FHS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 30/7/2019 31/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
DP1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
BDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 27/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TMX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
TMB Cổ phiếu thưởng 30/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
TV2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 30/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 62,5%
VBB Ngày đầu tiên giao dịch 30/7/2019 Giá tham chiếu: 15.000 đ/CP
số lượng: 419.019.904 CP
BLN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/7/2019 30/7/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250đ)
NTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/7/2019 30/7/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
KST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/7/2019 30/7/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
PVD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 29/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/7/2019 30/7/2019 16/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
DBC Ngày đầu tiên giao dịch 26/7/2019 Giá tham chiếu: 22.160 đ/CP
số lượng: 91.099.828 CP
L14 Niêm yết bổ sung 26/7/2019 Số lượng: 1.802.688 CP
CCV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/7/2019 29/7/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 26,18%/CP
(01 CP được nhận 2.618 đ)
MFS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/7/2019 26/7/2019 26/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
BMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 25/7/2019 26/7/2019 22/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/CP
(01 CP được nhận 650đ)
ACB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 25/7/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30 %/CP
MDF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/7/2019 25/7/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
KDF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/7/2019 25/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400đ)
CMG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/7/2019 25/7/2019 30/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
CMG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/7/2019 25/7/2019 27/12/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
CMG Cổ phiếu thưởng 24/7/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4,088 %/CP
LDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/7/2019 24/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 0,82%/CP
(01 CP được nhận 82đ)
YTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/7/2019 24/7/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
VC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/7/2019 24/7/2019 23/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
PNJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/7/2019 24/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
DTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/7/2019 24/7/2019 5/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
S4A Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 23/7/2019 24/7/2019 2/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
HBW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/7/2019 23/7/2019 5/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
NSL Ngày đầu tiên giao dịch 22/7/2019 Giá tham chiếu: 14.700 đ/CP
số lượng: 6.209.630 CP
KOS Ngày đầu tiên giao dịch 22/7/2019 Giá tham chiếu: 23.200 đ/CP
số lượng: 103.750.000 CP
PEN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 22/7/2019 23/7/2019 5/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
DTB Ngày đầu tiên giao dịch 22/7/2019 Giá tham chiếu: 12.000 đ/CP
số lượng: 1.558.248 CP
APF Ngày ĐKGD bổ sung 22/7/2019 Số lượng: 1.503.019 CP
IN4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000đ)
HMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
ICN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
MTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 14/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
VSN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 12/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
RTH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
VPS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
DHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
PIC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
VIF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/7/2019 22/9/2019 14/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
NNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
PYU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
UPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
VLP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 13/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
IRC Cổ phiếu thưởng 18/7/2019 19/7/2019 6/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,86%/CP
(01 CP được nhận 286đ)
PDN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
PDN Cổ phiếu thưởng 18/7/2019 19/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
XMC Ngày ĐKGD bổ sung 7/18/2019 Số lượng: 2.749.134 CP
VIX Niêm yết bổ sung 18/7/2019 Số lượng: 15.144.055 CP
DWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 1/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
VXP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/7/2019 19/7/2019 1/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11.4%/CP
(01 CP được nhận 1140đ)
PMW Ngày đầu tiên giao dịch 17/7/2019 Giá tham chiếu: 12.500 đ/CP
số lượng: 30.000.000 CP
DFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/7/2019 18/7/2019 6/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 33%/CP
(01 CP được nhận 3.300đ)
C36 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/7/2019 18/7/2019 16/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
PGS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/7/2019 18/7/2019 2/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
ASG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 17/7/2019 18/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
VGC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/7/2019 18/7/2019 19/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
BM9 Ngày đầu tiên giao dịch 17/7/2019 Giá tham chiếu: 10.200 đ/CP
số lượng: 3.795.680 CP
BMF Ngày ĐKGD bổ sung 16/7/2019 Số lượng: 2.079.800 CP
LM8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 16/7/2019 17/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
QNS Ngày ĐKGD bổ sung 16/7/2019 Số lượng: 5.851.492 CP
ORS Ngày ĐKGD bổ sung 15/7/2019 Số lượng: 16.000.000 CP
TSG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11,5%/CP
(01 CP được nhận 1.150đ)
KOS Ngày hủy ĐKGD 15/7/2019 Số lượng: 103.750.000 CP
FT1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 20/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 32%/CP
(01 CP được nhận 3.200đ)
EMG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 29/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
CKV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DHT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
VNE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 24/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
ACC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800đ)
FCN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/7/2019 16/7/2019 16/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
PTG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
DNA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 10/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
HGW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 29/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,501%/CP
(01 CP được nhận 150,1đ)
PBP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 29/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
PBP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
KBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
SMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
SMC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
AGP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 5/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
NQT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/CP
(01 CP được nhận 320đ)
PVM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 15/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/CP
(01 CP được nhận 350đ)
TVA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 24/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500đ)
LMI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/7/2019 13/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
CDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/7/2019 12/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
PMJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/7/2019 12/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 16,5%/CP
(01 CP được nhận 1.650đ)
SFI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 11/7/2019 12/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
SZL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 11/7/2019 12/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
GAB Ngày đầu tiên giao dịch 11/7/2019 Giá tham chiếu: 12.000 đ/CP
số lượng: 13.800.000 CP
HDO Ngày ĐKGD bổ sung 10/9/2019 Số lượng: 2.000.000 CP
SOV Ngày đầu tiên giao dịch 10/9/2019 Giá tham chiếu: 91.000 đ/CP
số lượng: 1.914.900 CP
AAM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2019 10/9/2019 11/9/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
FGL Ngày ĐKGD bổ sung 9/7/2019 Số lượng: 8.194.977 CP
BHG Ngày ĐKGD bổ sung 9/7/2019 Số lượng: 5.078.978 CP
TVP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 24/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
NTW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
TLT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/CP
(01 CP được nhận 450đ)
KHS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
SBT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 9/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
CDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/7/2019 10/7/2019 30/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
HID Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 9/7/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
LBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/7/2019 9/7/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/CP
(01 CP được nhận 850đ)
DRI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/7/2019 9/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
SJ1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/7/2019 9/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
SJ1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 8/7/2019 9/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
KGM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/7/2019 8/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/CP
(01 CP được nhận 460đ)
HPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/7/2019 8/7/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
TCH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/7/2019 8/7/2019 8/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6,9%/CP
(01 CP được nhận 690đ)
LTC Ngày đầu tiên giao dịch 5/7/2019 Giá tham chiếu: 2.000 đ/CP
số lượng: 4.586.000 CP
CMD Ngày đầu tiên giao dịch 5/7/2019 Giá tham chiếu: 18.500 đ/CP
số lượng: 15.000.000 CP
ATD Ngày đầu tiên giao dịch 5/7/2019 Giá tham chiếu: 9.600 đ/CP
số lượng: 1.544.300 CP
FBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/7/2019 8/7/2019 8/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000đ)
PSN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/7/2019 5/7/2019 31/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
SBL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/7/2019 5/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
CEO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 4/7/2019 5/7/2019 10/9/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
D2D Cổ phiếu thưởng 4/7/2019 5/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 0,99%/CP
NTF Ngày đầu tiên giao dịch 4/7/2019 Giá tham chiếu: 22.000 đ/CP
số lượng: 6.000.000 CP
PGN Ngày đầu tiên giao dịch 4/7/2019 Giá tham chiếu: 11.500 đ/CP
số lượng: 3.300.000 CP
VTP Ngày ĐKGD bổ sung 4/7/2019 Số lượng: 17.129.323 CP
LNC Ngày đầu tiên giao dịch 4/7/2019 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
số lượng: 8.230.067 CP
GVR Ngày ĐKGD bổ sung 4/7/2019 Số lượng: 3.872.045.669 CP
VLW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 3/7/2019 4/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
QLT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 3/7/2019 4/7/2019 29/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 16,27%/CP
(01 CP được nhận 1.627đ)
CAN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 3/7/2019 4/7/2019 22/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
S99 Trả cổ tức bằng cổ phiếu : Năm 2018 3/7/2019 4/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
IPH Ngày đầu tiên giao dịch 3/7/2019 Giá tham chiếu: 411.000 đ/CP
số lượng: 38.431 CP
TND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/7/2019 3/7/2019 15/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000đ)
DHG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/7/2019 3/7/2019 17/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
VNL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 2/7/2019 3/7/2019 19/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)

AA