Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
CER Hủy ĐKGD 14/6/2019 Số lượng: 1.335.000 CP
AVL hủy niêm yết 14/6/2019 Số lượng: 3.157.936 CP
EVS Ngày hủy ĐKGD 14/6/2019 Số lượng: 60.000.400 CP
SDD Ngày giao dịch đầu tiên 14/6/2019 Giá tham chiếu: 2.000 đ/CP
Số lượng: 16.007.685 CP
LWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4,8%/CP
(01 CP được nhận 480đ)
PCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 17/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,237%/CP
(01 CP được nhận 123,7đ)
TAW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
LAS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 3/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
CAG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 1/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,96%/CP
(01 CP được nhận 196đ)
BCE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
OPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 27/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
VPD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 25/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
BFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
FRT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/6/2019 17/6/2019 27/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)