Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
AGM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
DAT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 25/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
SFG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
DCG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000đ)
PNP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 11/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
HAT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 24/6/2019 25/6/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000đ)
GND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 21/6/2019 24/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
ASA Ngày đầu tiên giao dịch 21/6/2019 Giá tham chiếu: 700 đ/CP
số lượng: 10.000.000 CP
ALV Ngày đầu tiên giao dịch 21/6/2019 Giá tham chiếu: 2.100 đ/CP
số lượng: 3.157.936 CP
SIC Niêm yết bổ sung 21/6/2019 Số lượng: 3.999.779 CP
HVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 21/6/2019 24/6/2019 9/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
HID Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 21/6/2019 24/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
DAS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 19/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
BDT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 9/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6,06%/CP
(01 CP được nhận 606đ)
BSL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
PSD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
GMC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
TV2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
TEG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 20/6/2019 21/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DNS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 9,5%/CP
(01 CP được nhận 950đ)
HFC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
CMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 15/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DSV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 1/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
SAL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 15/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3,82%/CP
(01 CP được nhận 382đ)
PTX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 1/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300đ)
BLW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 27/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 1,29%/CP
(01 CP được nhận 129đ)
PPP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
SHS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 15/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
PAC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
DVP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 28/8/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
BSI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
TVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 25/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000đ)
PC1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
MDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/6/2019 20/6/2019 19/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
KHB Ngày hủy niêm yết 18/6/2019 Số lượng: 29.075.499 CP
BKH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/6/2019 19/6/2019 10/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 36%/CP
(01 CP được nhận 3.600đ)
STP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/6/2019 19/6/2019 11/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
CIA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 18/6/2019 19/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
GIL Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 18/6/2019 19/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 21%/CP
KMT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 4/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
HBE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
TBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
D2D Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
STK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 5/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
ICC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 47%/CP
(01 CP được nhận 4.700đ)
CXH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
CQN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 19/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TVS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 26/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TVS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
TVS 17/06/2019 18/06/2019 Tỷ lệ thực hiện: 3.5%/CP
CTF Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 17/06/2019 18/06/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
CTF Cổ phiếu thưởng 17/06/2019 18/06/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
BPW Ngày ĐKGD bổ sung 17/06/2019 18/06/2019 Số lượng: 2.431.858 CP
 CER  Hủy ĐKGD  14/6/2019  Số lượng: 1.335.000 CP
 AVL  hủy niêm yết  14/6/2019  Số lượng: 3.157.936 CP
 EVS  Ngày hủy ĐKGD  14/6/2019  Số lượng: 60.000.400 CP
 SDD  Ngày giao dịch đầu tiên  14/6/2019  Giá tham chiếu: 2.000 đ/CP
Số lượng: 16.007.685 CP
 LWS  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  10/7/2019  Tỷ lệ thực hiện: 4,8%/CP
(01 CP được nhận 480đ)
 PCM  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  17/7/2019  Tỷ lệ thực hiện: 1,237%/CP
(01 CP được nhận 123,7đ)
 TAW  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  28/6/2019  Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
 LAS  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  3/7/2019  Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
 CAG  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  1/7/2019  Tỷ lệ thực hiện: 1,96%/CP
(01 CP được nhận 196đ)
 BCE  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  28/6/2019  Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
 OPC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  27/6/2019  Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
 VPD  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  25/10/2019  Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
 BFC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  28/6/2019  Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
 FRT  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018  14/6/2019  17/6/2019  27/6/2019  Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)

AA