Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
HFB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 25/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/CP
(01 CP được nhận 450đ)
TKU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750đ)
TCO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 25/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
NLG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 25/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 2,92%/CP
(01 CP được nhận 292đ)
TAN Ngày giao dịch đầu tiên 10/6/2019 Giá tham chiếu: 57.500 đ/CP
số lượng: 1.343.505 CP
BXT Ngày giao dịch đầu tiên 10/6/2019 Giá tham chiếu: 10.500 đ/CP
số lượng: 63.400 CP
MHY Ngày giao dịch đầu tiên 10/6/2019 Giá tham chiếu: 18.800 đ/CP
số lượng: 31.800 CP
NNB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 0,0958%/CP
(01 CP được nhận 9,58đ)
RAT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 27/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
NFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
BMI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 21/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
PMG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 10/6/2019 11/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
TV2 Ngày giao dịch đầu tiên 6/6/2019 Giá tham chiếu: 151.000 đ/CP
Số lượng: 12.313.159 CP
NDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 25/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SBH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 8/7/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
A32 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 20/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
CPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 28/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
PMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 24/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HGM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 19/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 55%/CP
(01 CP được nhận 5.500 đ)
TKC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 19/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
EVE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 19/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SIP Ngày giao dịch đầu tiên 6/6/2019 Giá tham chiếu: 17.200 đ/CP
số lượng: 69.048.195 CP
CH5 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 17/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
SHI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/6/2019 7/6/2019 18/10/2019 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CTF Trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 6/6/2019 7/6/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)

AA