Print Friendly, PDF & Email

 LỊCH SỰ KIỆN

AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TCT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 15/11/2017 16/11/2017 01/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đồng)
HPP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/11/2017 15/11/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
SGR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 14/11/2017 15/11/2017 24/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
LPB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 14/11/2017 15/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 100:6
LPB Phát hành quyền mua 14/11/2017 15/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1.000:51
Giá phát hành: 10.000/CP
LBM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 14/11/2017 15/11/2017 5/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
BMP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 14/11/2017 15/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
HAH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/11/2017 15/11/2017 1/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
VAF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 14/11/2017 15/11/2017 5/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
NBW Ngày giao dịch đầu tiên 14/11/2017 Giá tham chiếu: 16.000 đồng/CP
Số lượng: 10.900.000 CP
BTW Ngày giao dịch đầu tiên 14/11/2017 Giá tham chiếu: 15.900 đồng/CP
Số lượng: 9.360.000 CP
PCC Ngày giao dịch đầu tiên 14/11/2017 Giá tham chiếu: 20.100 đồng/CP
Số lượng: 11.500.000 CP
HLE Ngày giao dịch đầu tiên 14/11/2017 Giá tham chiếu: 10.100 đồng/CP
Số lượng: 2.200.000 CP
DNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 13/11/2017 14/11/2017 30/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1000 đồng)
USC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 13/11/2017 14/11/2017 23/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/CP
(01 CP được nhận 460 đồng)
VPW Ngày giao dịch đầu tiên 13/11/2017 Giá tham chiếu: 11.100 đồng/CP
Số lượng: 11.168.676 CP
SVI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 10/11/2017 13/11/2017 28/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đồng)
LAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 10/11/2017 13/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
THI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 9/11/2017 10/11/2017 20/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2000 đồng)
TCR Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 9/11/2017 10/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 2%
TCR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 9/11/2017 10/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đồng)
HLY Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 9/11/2017 10/11/2017 15/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2000 đồng)
ACV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 9/11/2017 10/11/2017 12/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
HC3 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 9/11/2017 10/11/2017 22/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
ND2 Phát hành quyền mua 9/11/2017 10/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1000:155
Giá phát hành: 10.000/CP
TMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 8/11/2017 9/11/2017 22/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
ND2 Phát hành quyền mua 9/11/2017 10/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1000:155
Giá phát hành: 10.000/CP
TMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 8/11/2017 9/11/2017 22/11/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)

9 8 7 6 5