Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VCS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/12/2018 7/12/2018 17/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
LAS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/12/2018 7/12/2018 26/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
CSV Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 6/12/2018 7/12/2018 25/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
GVR Ngày ĐKGD bổ sung 6/12/2018 Số lượng: 28.813.371 CP
XDH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 6/12/2018 7/12/2018 7/1/2019 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
GHC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/12/2018 6/12/2018 24/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
CNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/12/2018 6/12/2018 21/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
BBC Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 5/12/2018 6/12/2018 20/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
SZL Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/12/2018 6/12/2018 26/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
VPS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 5/12/2018 6/12/2018 25/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
BWS Ngày ĐKGD bổ sung 5/12/2018 Số lượng: 3.000.000 CP
IDV Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 5/12/2018 6/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
NLG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 04/12/2018 05/12/2018 19/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,97%/CP
(01 CP được nhận 197đ)
DVP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 04/12/2018 05/12/2018 20/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500đ)
VAF Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 04/12/2018 05/12/2018 21/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
CSC Cổ phiếu thưởng 04/12/2018 05/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
SFG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 04/12/2018 05/12/2018 28/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
RTB Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/11/2018 3/12/2018 14/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
GND Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 30/11/2018 3/12/2018 12/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
HVH Ngày đầu tiên giao dịch 30/11/2018 Giá tham chiếu: 15.600 đ/CP
Số lượng: 20.000.000 CP
HTN Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 30/11/2018 3/12/2018 17/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
HTN Trả cổ tức bằng cổ phiếu 30/11/2018 3/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
NWT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/11/2018 30/11/2018 17/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
VCP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/11/2018 30/11/2018 28/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
SNZ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/11/2018 30/11/2018 27/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
HCM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/11/2018 30/11/2018 21/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
NNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/11/2018 30/11/2018 25/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000đ)
KHA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/11/2018 30/11/2018 13/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 110%/CP
(01 CP được nhận 11.000đ)
TST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/11/2018 30/11/2018 18/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,91%/CP
(01 CP được nhận 391đ)
PTM Hủy ĐKGD 28/11/2018 Số lượng: 4.200.000 CP
HPP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 28/11/2018 29/11/2018 22/1/2019 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
ADP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 28/11/2018 29/11/2018 13/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
UDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/11/2018 29/11/2018 17/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100đ)
MSH Ngày đầu tiên giao dịch 28/11/2018 Giá tham chiếu: 45.000 đ/CP
Số lượng: 47.628.000 CP
NHH Cổ phiếu thưởng 28/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
VGP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/11/2018 28/11/2018 14/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TUG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/11/2018 28/11/2018 14/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
CHS Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền: năm 2018 27/11/2018 28/11/2018 7/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8.4%/CP
(01 CP được nhận 840đ)
ACL Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/11/2018 28/11/2018 5/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)