Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
OPC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/11/2018 27/11/2018 7/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
SBA Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 26/11/2018 27/11/2018 12/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
SPP Niêm yết bổ sung 26/11/2018 Số lượng: 7.631.289 CP
SKH ngày đkgd bổ sung 26/11/2018 Số lượng: 8.175.100 CP
VID Trả cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2017 26/11/2018 27/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
DHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2017 26/11/2018 27/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%
DNH Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/11/2018 26/11/2018 26/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
IDV Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/11/2018 26/11/2018 11/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
NET Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/11/2018 26/11/2018 26/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
VTP Ngày đầu tiên giao dịch 23/11/2018 Giá tham chiếu: 68.000 đ/CP
Số lượng: 41.376.649 CP
TAG Ngày đầu tiên giao dịch 23/11/2018 Giá tham chiếu: 34.900 đ/CP
Số lượng: 24.914.991 CP
QPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/11/2018 23/11/2018 5/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
PDT Ngày đầu tiên giao dịch 22/11/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 773.526 CP
VDB Ngày đầu tiên giao dịch 22/11/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 5.100.000 CP
AAV Niêm yết bổ sung 22/11/2018 Số lượng: 1.874.996 CP
LHC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 21/11/2018 22/11/2018 5/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
TV2 Niêm yết bổ sung 19/11/2018 Số lượng: 586.219 CP
PTG Trả cổ tức bằng tiền: năm 2018 19/11/2018 20/11/2018 6/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
MPY Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 19/11/2018 20/11/2018 3/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
CLC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
AGX Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/11/2018 20/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
SGC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 19/11/2018 20/11/2018 25/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
MWG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19/11/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 33,33%
CTR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/11/2018 19/11/2018 5/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
CTR Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 16/11/2018 19/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
SDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/11/2018 19/11/2018 10/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
MDN Ngày giao dịch đầu tiên 16/11/2018 Giá tham chiếu: 14.400 đ/CP
Số lượng: 10.935.584 CP
VIB Cổ phiếu thưởng 16/11/2018 19/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 41,13%/CP
KTL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/11/2018 16/11/2018 28/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
SNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
BTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
NRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/11/2018 16/11/2018 26/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
PPP Niêm yết bổ sung 15/11/2018 16/11/2018 Số lượng: 2.000.000 CP