Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
CT3 Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 14/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
TDB Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/11/2018 15/11/2018 5/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400đ)
LBM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/11/2018 15/11/2018 28/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
VIR Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 14/11/2018 15/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
SPH Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/11/2018 15/11/2018 10/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
GTS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/11/2018 15/11/2018 18/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
DBT Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 14/11/2018 15/11/2018 25/03/2019 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
MIG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2017 13/11/2018 14/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
MCT Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 13/11/2018 14/11/2018 21/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
BSP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 12/11/2018 13/11/2018 14/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
BTP Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 12/11/2018 13/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,9%/CP
(01 CP được nhận 1.090đ)
HTN Ngày giao dịch đầu tiên 12/11/2018 Giá tham chiếu: 23.300 đ/CP
Số lượng: 25.000.000 CP
CTP Niêm yết bổ sung 12/11/2018 Số lượng: 1.099.994 CP
DC4 Niêm yết bổ sung 12/11/2018 Số lượng: 1.000.000 CP
TDP Ngày giao dịch đầu tiên 12/11/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 25.000.000 CP
GEG ngày đkgd bổ sung 12/11/2018 Số lượng: 97.091.275 CP
BAB ngày đkgd bổ sung 12/11/2018 Số lượng: 50.000.000 CP
NDN Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/11/2018 12/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TPP Niêm yết bổ sung 9/11/2018 Số lượng: 4.240.000 CP
NSS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 9/11/2018 12/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000đ)
LTG Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 8/11/2018 9/11/2018 28/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
LTG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 8/11/2018 9/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
USC Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 8/11/2018 9/11/2018 19/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/CP
(01 CP được nhận 460đ)
PNC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/11/2018 9/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2000đ)
C32 Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/11/2018 9/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
IDI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 8/11/2018 9/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
IDI Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 8/11/2018 9/11/2018 28/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
SBL Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 7/11/2018 8/11/2018 26/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
AAM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 7/11/2018 8/11/2018 29/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
NAF Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 7/11/2018 8/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
VIB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 7/11/2018 8/11/2018 10/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,98%/CP
(01 CP được nhận 498 đ)
PAI Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 6/11/2018 7/11/2018 7/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
SEA Trả cổ tức bằng tiền: năm 2018 6/11/2018 7/11/2018 28/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
DSG ngày đkgd bổ sung 6/11/2018 Số lượng: 22.000.000 CP