Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DIH Niêm yết bổ sung 2/11/2018 Số lượng: 262.334 CP
PEG Ngày giao dịch đầu tiên 2/11/2018 Giá tham chiếu: 6.000 đ/CP
Số lượng: 231.898.919 CP
YBC Ngày đkgd bổ sung 2/11/2018 Số lượng: 3.162.570 CP
HUT Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 2/11/2018 5/11/2018 19/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
HUT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 2/11/2018 5/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
L12 Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 2/11/2018 5/11/2018 15/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
GKM Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 2/11/2018 5/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
LLM Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 2/11/2018 5/11/2018 23/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
KHA Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền: năm 2018 1/11/2018 2/11/2018 14/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
VLG Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 1/11/2018 2/11/2018 26/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700đ)
PGS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/11/2018 2/11/2018 16/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TIX Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 1/11/2018 2/11/2018 14/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TIX Phát hành quyền mua 1/11/2018 2/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22:3
Giá phát hành: 25.000 đồng/CP
UDC Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 1/11/2018 2/11/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100đ)
HPX Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 1/11/2018 2/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
M10 Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 1/11/2018 Số lượng: 11.340.000 CP
FHS Ngày giao dịch đầu tiên 1/11/2018 Giá tham chiếu: 15.800 đ/CP
Số lượng: 9.108.277 CP
GMX Trả cổ tức bằng tiền: năm 2018 31/10/2018 1/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
DHT Trả cổ tức bằng tiền: năm 2018 31/10/2018 1/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
CRC Trả cổ tức bằng tiền: năm 2017 31/10/2018 1/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
APP Niêm yết bổ sung 31/10/2018 Số lượng: 220.462 CP
VRE Cổ phiếu thưởng 31/10/2018 1/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22,5% CP
TIG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 30/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
NSS Ngày giao dịch đầu tiên 30/10/2018 Giá tham chiếu: 26.800 đ/CP
Số lượng: 10.263.942 CP
BHG Ngày giao dịch đầu tiên 30/10/2018 Giá tham chiếu: 12.000 đ/CP
Số lượng: 3.856.665 CP
PVS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/10/2018 31/10/2018 26/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
PVS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2015 30/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
DNC Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2018 29/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 19%/CP
DNC Trả cổ phiếu thưởng 29/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
SMA Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/10/2018 30/10/2018 16/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500đ)
TDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/10/2018 30/10/2018 22/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100đ)
BCB Ngày giao dịch đầu tiên 29/10/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 5.000.000 CP
DGC Niêm yết bổ sung 29/10/2018 Số lượng: 57.794.936 CP
HPD Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/10/2018 30/10/2018 15/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800đ)
TSJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/10/2018 30/10/2018 12/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11,53%/CP
(01 CP được nhận 1.153đ)
VTL Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2018 29/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
NDN Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/10/2018 30/10/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
FSC Hủy ĐKGD 26/10/2018 Số lượng: 30.000.000 CP
PHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 26/10/2018 29/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
ITS Trả cổ tức bằng tiền : đợt 1 năm 2017 25/10/2018 26/10/2018 2/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,8%/CP
(01 CP được nhận 80đ)
DAH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600đ)
VTE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/10/2018 26/10/2018 9/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200đ)
HAB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
MAC Ngày niêm yết bổ sung 25/10/2018 Số lượng: 720.456 CP
MSR Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 25/10/2018 Số lượng: 179.861.794 CP