Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TDM Ngày đầu tiên giao dịch 24/10/2018 Giá tham chiếu: 19.840 đ/CP
Số lượng: 81.200.000 CP
VLC Trả cổ tức bằng tiền : Năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền: năm 2018 24/10/2018 25/10/2018 22/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300đ)
DPR Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 24/10/2018 25/10/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000đ)
S4A Tạm ứng cổ tức bằng tiền: đợt 2 năm 2018 24/10/2018 25/10/2018 5/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600đ)
TNA Cổ phiếu thưởng 24/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 139%/CP
A32 Ngày giao dịch đầu tiên 23/10/2018 Giá tham chiếu: 25.900 đ/CP
Số lượng: 6.800.000 CP
CEG Trả cổ tức bằng tiền : Năm 2017 23/10/2018 24/10/2018 9/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250đ)
SVL Trả cổ tức bằng tiền : Năm 2017 23/10/2018 24/10/2018 8/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400đ)
SCR Trả cổ tức bằng cổ phiếu: năm 2017 23/10/2018 24/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
DC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/10/2018 23/10/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
DC1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 22/10/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DC1 Phát hành quyền mua 22/10/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10:9
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
RDP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 22/10/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
MYP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 22/10/2018 Số lượng: 998.367 CP
NHT Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 22/10/2018 Số lượng: 6.863.200 CP
HEJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/10/2018 23/10/2018 26/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750đ)
VOC Trả cổ tức bằng tiền : Năm 2017 19/10/2018 22/10/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300đ)
TMS Trả cổ tức bằng tiền : Năm 2017 19/10/2018 22/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500đ)
TMS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/10/2018 22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
IN4 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 19/10/2018 22/10/2018 8/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TL4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
TV4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3.682%/CP
(01 CP được nhận 368,2đ)
PPS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/10/2018 19/10/2018 15/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
NDX Tạm ứng cổ tức bằng tiền: năm 2018 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ)
TCT Trả cổ tức đợt 2 bằng tiền: năm 2017 18/10/2018 19/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300đ)
FIR Ngày đầu tiên giao dịch 18/10/2018 Giá tham chiếu: 12.000 đ/CP
Số lượng: 13.000.000 CP
BSH Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 17/10/2018 18/10/2018 29/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BTN Trả cổ phiếu thưởng 17/10/2018 18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
S99 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 17/10/2018 18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
TFC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/10/2018 18/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
DP3 Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 17/10/2018 18/10/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
CTI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/10/2018 18/10/2018 28/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
DSP Ngày giao dịch đầu tiên 17/10/2018 Giá tham chiếu: 12.500 đ/CP
Số lượng: 118.684.000 CP
CKA Ngày giao dịch đầu tiên 17/10/2018 Giá tham chiếu: 20.000 đ/CP
Số lượng: 3.286.404 CP
MQN Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
SAB Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TDM Hủy ĐKGD 16/10/2018 Số lượng: 81.200.000 CP