Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENT
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DM7 Ngày giao dịch đầu tiên 15/10/2018 Giá tham chiếu: 11.800 đ/CP
Số lượng: 15.411.100 CP
PNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/10/2018 16/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
ITS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/10/2018 16/10/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
TDG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017, năm 2016 15/10/2018 16/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
NDP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 12/10/2018 15/10/2018 5/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SAS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
ILA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 12/10/2018 15/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
ITD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 12/10/2018 15/10/2018 30/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
SMC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
FCN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/10/2018 15/10/2018 24/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FCN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 12/10/2018 15/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
LMH Ngày giao dịch đầu tiên 12/10/2018 Giá tham chiếu: 11.200 đ/CP
Số lượng: 23.300.000 CP
DPP Phát hành quyền mua 11/10/2018 12/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100: 51,10
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
DCD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
AMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 9/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
TNW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/CP
(01 CP được nhận 650 đ)
HMH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 11/10/2018 12/10/2018 22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DXV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
CMV Trả cổ tức còn lại bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CMV Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 11/10/2018 12/10/2018 31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SHA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/10/2018 12/10/2018 26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DKP Ngày giao dịch đầu tiên 10/10/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 3.003.910 CP
SKN Ngày giao dịch đầu tiên 10/10/2018 Giá tham chiếu: 11.100 đ/CP
Số lượng: 5.000.000 CP
VSE Ngày giao dịch đầu tiên 10/10/2018 Giá tham chiếu: 10.800 đ/CP
Số lượng: 8.937.250 CP
HT1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HLD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
BCM Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 10/10/2018 Số lượng: 1.307.300 CP
WSB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’02/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
HAN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’31/12/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
MDA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HCT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’24/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TXM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VPD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 ’31/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VPD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 ’09/10/2018 ’10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP