Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DCR Ngày giao dịch đầu tiên 08/10/2018 Giá tham chiếu: 9.600 đ/CP
Số lượng: 6.500.000 CP
MVN Ngày giao dịch đầu tiên 08/10/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 5.420.900 CP
MCH Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 08/10/2018 Số lượng: 79.555.519 CP
BMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/10/2018 09/10/2018 22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
PAC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 08/10/2018 09/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
POM Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 08/10/2018 09/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
VHM Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2018 08/10/2018 09/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
VCB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’05/10/2018 ’08/10/2018 ’25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
ART Ngày niêm yết bổ sung ’05/10/2018 Số lượng: 59.662.526 CP
HHN Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2012, 2013 ’05/10/2018 ’08/10/2018 ’19/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,25%/CP
(01 CP được nhận 225 đ)
TMG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 04/10/2018 05/10/2018 16/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/10/2018 05/10/2018 18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,4%/CP
(01 CP được nhận 240 đ)
BBS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/10/2018 05/10/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
AAV Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 04/10/2018 05/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
SSI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PHC Ngày giao dịch đầu tiên ’03/10/2018 Giá tham chiếu: 16.300 đ/CP
Số lượng: 20.839.956 CP
PVC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’03/10/2018 ’04/10/2018 ’22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,8%/CP
(01 CP được nhận 280 đ)
VNF Phát hành quyền mua ’03/10/2018 ’04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
Giá phát hành: 20.000 đồng/CP
DLG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 ’03/10/2018 ’04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
VMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’03/10/2018 ’04/10/2018 ’18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
MBN Ngày giao dịch đầu tiên ’03/10/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 5.750.000 CP
EPC Ngày giao dịch đầu tiên ’03/10/2018 Giá tham chiếu: 10.200 đ/CP
Số lượng: 5.692.500 CP
DTD Ngày niêm yết bổ sung ’03/10/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
TBD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’02/10/2018 ’03/10/2018 ’29/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/CP
(01 CP được nhận 1.250 đ)
FOX Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 ’02/10/2018 ’03/10/2018 ’10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NSC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 ’02/10/2018 ’03/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
SHS Ngày niêm yết bổ sung ’02/10/2018 Số lượng: 5.395.674 CP
TA9 Ngày niêm yết bổ sung 01/10/2018 Số lượng: 1.369.977 CP
VSA Ngày niêm yết bổ sung 01/10/2018 Số lượng: 1.281.492 CP
BRR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 01/10/2018 02/10/2018 15/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
VIT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 01/10/2018 02/10/2018 19/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
FCN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 01/10/2018 02/10/2018 18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FCN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 01/10/2018 02/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
UPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’16/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
DBH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,7%/CP
(01 CP được nhận 270 đ)
HBW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’16/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,2%/CP
(01 CP được nhận 520 đ)
NBP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và 2017 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’09/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,2%/CP
(01 CP được nhận 1.020 đ)
HMH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
ART Ngày giao dịch đầu tiên ’28/09/2018 Giá tham chiếu: 8.100 đ/CP
Số lượng: 37.259.983 CP
PTX Ngày đăng ký giao dịch bổ sung ’28/09/2018 Số lượng: 448.457 CP
DCH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2015-2017 ’28/09/2018 ’01/10/2018 ’16/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,63%/CP
(01 CP được nhận 1.063 đ)
NNB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/09/2018 28/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,5496%/CP
(01 CP được nhận 54,96 đ)
IKH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/09/2018 28/09/2018 ’11/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/CP
(01 CP được nhận 450 đ)
DAG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/09/2018 28/09/2018 ’26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
DAG Trả cổ phiếu thưởng 27/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
ST8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/09/2018 28/09/2018 ’18/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/09/2018 28/09/2018 ’22/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
KPF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và 2017 27/09/2018 28/09/2018 ’25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BLN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/09/2018 27/09/2018 08/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/CP
(01 CP được nhận 230 đ)
VLB Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 26/09/2018 27/09/2018 23/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BLW Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 26/09/2018 27/09/2018 26/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,68%/CP
(01 CP được nhận 168 đ)
THG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 26/09/2018 27/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VAV Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 26/09/2018 Số lượng: 8.000.000 CP
PBP Ngày niêm yết bổ sung 26/09/2018 Số lượng: 489.745 CP